آتنا فرقدانی: چهار سال دیگر به همین روزگار 38ساله افزوده می گردد!

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 28اردیبهشت ۹۶: آتنا فرقدانی، زندانی سیاسی سابق و هنرمند نقاش و کاریکاتوریست، مطلب دیگری را در فیسبوک خود در رابطه با انتخابات نمایشی، همراه با کاریکاتوری با معنا و زیبا ترسیم کرده است. مطلب این هنرمند در زیر آمده است:
چهار سال دیگر به همین روزگار 38 ساله افزوده می گردد! چهار سال دیگر دایره ی سفرهای استانی می چرخد و آنان هم چنان پشت به زین می تازند و ما زین به پشت، دور خود می چرخیم!
چهار سال دیگر حاکمان این سرزمین توبره هایشان از منابع ملی غنی تر می گردد و مردم هم چنان اندر خم یک کوچه، روزگار می گذرانند!
چهار سال دیگر چشمانمان به عبور حکمرانان غارتگر از خطوط ویژه عادت می کند!
چهار سال دیگر به تمامی این چهار سال ها اضافه می گردد و ما تنها لبخندی را بر گوشه ی لب می نشانیم و فراموش می کنیم تا شور و هیجان کاذب چهار سال بعد فرا رسد...!

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر