بيانيه ها

جمعي از زندانيان سياسي زندانهاي گوهردشت و مركزي كرج، ضمن حمايت از شصت و يكمين قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي به شوراي امنيت شدند. در اين بيانيه آمده است...
بدنبال اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان اروميه و مقاومت چشمگيرشان كه حمايت بسياري از شخصيتها و فعالين مدني و سياسي را بدنبال داشت, جمعي از زنان فعال كردستان و همچنين انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي با انتشار بيانيه‌هاي جداگانه ضمن اعلام حمايت از اين اعتصاب غذاي جمعي, خواستار رسيدگي به خواسته‌هاي زندانيان اعتصابي شدند...
فراخوان كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها براي حمايت جامعه جهاني از زندانيان اعتصابي اروميه و نجات جان آنان
جمعي از فعالين سياسي و مدني در حمايت از زندانيان كرد اعتصابي در زندان اروميه ضمن انتشار بيانيه اي از جامعه‌جهانی، سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای مدنی خواستار انجام وظايف انساني اين ارگانها در قبال اين موضوع و در مقابل سیاستهاي غير انساني جمهوری اسلامی و همچنين واكنش نشان دادن در اين باره شدند...
صفحه33 از33