گزارش به مدير در رابطه با كامنت

حق زینب جلالیان زندان دور بند نیست
البته این حق آزادی رو جمهوری اسلامی از همه گرفته هر کس به نحوی