درباره ما

اساسنامه كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها


مقدمه: انتخابات دوره دهم رياست جمهوري در ايران سرآغاز اعتراضات گسترده مردمي  نسبت به نقض حقوق حقه مردم ايران در سراسر ميهن بود ,مردم ايران و تهران درابعاد ميليوني به خيابانها شتافته و فرياد آزاديخواهي و دمكراسي براي همه ايرانيان سر دادند . متأسفانه در طي اين دوران تعدادي از مردم بيگناه جان باختند و همچنين تعداد بسيار زيادي نيز دستگير و مصدوم گرديدند. در پي آن نيز شاهد نقض گسترده حقوق بشر در سراسر ميهن بوديم , به همين دليل جمعي از متخصصين , وكلا , فارغ التحصيلان و دانشجويان ايراني بر آن شديم تا كانون حمايت از قربانيان اين نقض فاحش حقوق بشر در سراسر ايران را تأسيس نماييم.

هدف كانون : هدف ما از تشكيل اين كانون حمايت از خانواده هاي قربانيان و جانباختگان و جلوگيري از نقض حقوق هموطنان و افشاي اعمال ظالمانه نظام به اصطلاح ”جمهوري اسلامي ”درسطح بين المللي مي باشد. كه اين مهم از طريق ارتباط با ارگانهاي بين المللي و حقوق بشري صورت ميگيرد.
در حقيقت يكي از اصليترين اهداف تشكيل كانون , اطلاع رساني گسترده اخبار و رويدادهاي نقض حقوق بشر در رابطه با افراد و خانواده هاي ايراني از طريق سايت كانون ”حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها” و همچنين خبرگزاريهاي مختلف بين المللي و سايتها و كانونهاي حقوق بشري داخلي و بين المللي مي باشد و در اين زمينه از هر كمك و ارسال مطلبي براي سايت استقبال ميكنيم.

و نهايتا هدف نهايي ما هرگونه تلاش و فعاليت براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در كشورمان ايران در داخل و در سطح بين المللي مي باشد.

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها
به روز رساني 24 مهر ماه 1393 ( 16 اكتبر 2014 )

 

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر